Dbanie o bezpieczeństwo to stworzenie optymalnego systemu opieki zarówno w szkole jaki i poza nią. Opisane działania dotyczą przede wszystkim bezpiecznej drogi do szkoły, bezpiecznego wypoczynku, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pomogąją wzmocnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Działania związane z zapewnieniem bezpiecznej drogi do oraz ze szkoły to przede wszystkim działania, dzięki którym uczniowie otrzymują wiedzę o zasadach ruchu drogowego prawidłowym zachowaniu w środkach komunikacji miejskiej oraz szybkim reagowaniu w sytuacji zagrożenia życia.
Działania związane z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii oraz wakacji polegają głównie na dostarczeniu informacji dotyczących w jaki sposób należy zadbać o bezpieczną podróż dziecka oraz jego pobyt na koloniach.
Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy to zapewnienie bezpieczeństwa dla całego środowiska szkolnego. Systematyczna ewidencja i analiza zaistniałych zdarzeń oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń poprzez planowe działania przynosi wymierne efekty w postaci m.in. zmniejszonej liczby wypadków.
Pierwsza pomoc to jak najszybsze wykonanie czynności, które są niezbędne i możliwe w konkretnej sytuacji i mają na celu utrzymanie podstawowych czynności życiowych, zapewnienie pomocy lekarskiej, niedopuszczenie do powikłań i złagodzenie bólu. Dlatego też, wiedza o metodach udzielania pierwszej pomocy i sposobach zachowania się w sytuacji wypadku jest ważna i potrzebna w każdym wieku.

Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa:

- Oddziaływać na ucznia i jego środowisko w celu eliminowania zachowań agresywnych i patologicznych.
- Oddziaływać na nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły w celu zapobiegania zachowaniom niepożądanym poprzez pracę wychowawczą i realizację zadań szkoły.
- Znać problemy środowiskowe otoczenia szkoły poprzez uzyskiwanie informacji od instytucji pomocy społecznej, sądu, policji o sytuacji rodzinnej uczniów.
- Diagnozować problemy zagrażające bezpieczeństwu w szkole i poza nią.
- Udzielać wsparcia rodzicom w zakresie profilaktyki i zachowań agresywnych dzieci.
- Współpracować z instytucjami i służbami zapewniającymi bezpieczeństwo.
- Monitorować zdarzenia, które mogą wywołać w szkole sytuacje kryzysowe.
- Identyfikować osoby wymagające pomocy.
- Monitorować stan bezpieczeństwa budynku szkolnego, terenu szkoły poprzez działania społecznego inspektora BHP oraz wnioski z kontroli sanepidu.

Do kogo można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 

- wychowawcy, nauczyciele, dyrektorzy szkoły i przedszkola;

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku - www.ppprybnik.pl;

- Kuratorium Oświaty;

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika;

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika;

- Komenda Miejska Policji;

- Straż Miejska;

- Rzecznik Praw Dziecka - http://www.brpd.gov.pl/;

- Komitetem Ochrony Praw Dziecka - http://kopd.pl/;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - pcpr.rybnik.pl/;

- ośrodki pomocy społecznej;

- sędziowie i kuratorzy sądów rejonowych ‑ wydziałów rodzinnych i nieletnich;

pdf
plik pdf - 337.9 KB

Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

Kontakty 

Ministerstwo Edukacji Narodowej – 
Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego:

22 34 74 228

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Wychowania i Profilaktyki:

22 570 83 38

 

Rzecznik Praw Dziecka

(22) 583 66 00

  

Infolinia dla nauczycieli i rodziców:

800 100 100

 

Infolinia dla uczniów:
116 111

 

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, straż poż.) 112

 

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży:

507 832 741! Swoje problemy mogą tam zgłosić również dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi. Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.

 

Infolinia

  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej