Rodzicu! Upewnij się, że Twoje dziecko i Ty macie pełną wiedzę o kwestiach wymienionych poniżej. Jednak jeżeli uważa Pan/Pani, że potrzebuje więcej informacji - proszę zapytać dyrektora szkoły, wychowawcę lub skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.


Kluczowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu - w terminie głównym i w terminie dodatkowym, w tym warunki przystępowania do egzaminu w terminie dodatkowym

2. Struktura egzaminu (przedmioty egzaminacyjne w danym roku szkolnym; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym wydłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu) oraz zakres sprawdzanych umiejętności - podstawa programowa kształcenia ogólnego

3. Zasady przeprowadzania egzaminu (przebieg egzaminu każdego dnia)

4. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

5. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich w tej sali

6. Materiały i przybory pomocnicze, które uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

7. Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem tej zasady

8. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów.

 

1. Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/19 będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.
• 15.04.2019 9.00 j. polski 120 minut (+5min na sprawdzenie karty odpowiedzi)
• 16.04.2019 9.00 matematyka 100 minut(+5min na sprawdzenie karty odpowiedzi)
• 17.09.2019 9.00 j. obcy 90 minut(+5min na sprawdzenie karty odpowiedzi)
• Termin dodatkowy 3-5.06.2019
4. Egzamin jest obowiązkowy.
5. Egzamin nie ma progu zdawalności.
6. Zasady ogólne
• Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach , przy wyznaczonych poprzez
losowanie stolikach
• Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać
• Uczniowie piszą samodzielnie a przebieg egzaminu jest nadzorowany przez komisje
• Uczeń zabiera na egzamin czarny długopis lub pióro a na egzamin z matematyki
dodatkowo linijkę. Można zabrać małą butelkę wody.
• Egzamin z j. obcego jest przeprowadzany na równym stopniu trudności (II.1) niezależnie od tego jak długo uczeń uczył się danego, wybranego języka
• Uczniowie posiadają legitymację szkolną
• Egzamin może być przerwany lub unieważniony, jeżeli uczeń nie przestrzega zasad i procedur . Uczeń taki pisze egzamin w terminie dodatkowym.
7. Rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
8. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów wiedzy z j. polskiego, matematyki, j. obcego na poziomie wojewódzkim( zawartych w wykazie kuratoryjnym) są zwolnieni z danej części egzaminu i otrzymują 100% punktów( dotyczy także zwycięzców w latach poprzednich).
9. Na egzaminie uczniowie z orzeczeniami i opiniami poradni psych-pedagogicznych lub poradni specjalistycznych mogą korzystać z dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2018/2019 znajdziecie Państwo na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (link poniżej).

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej