Prosimy uczniów i rodziców o zapoznanie się z poniższymi wytyczymi, informacjami, wskazówkami i grafikami, które prezentują zasady współpracy, nauki i pracy w szkole w czasie pandemii.

 

 

Wskazówki dla ucznia:

1) Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2) Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły codziennie w czystych, świeżych ubraniach.
3) Uczniowie klas pierwszych przyprowadzani są przez rodziców/opiekunów prawnych, wprowadzani do szatni klasy I, gdzie na dzieci będą odbierane przez nauczycieli lub pracowników obsługi..
4) W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5) Uczniowie wchodzą do szkoły na przerwie przed samym rozpoczęciem zajęć.
6) Przy wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.
7) Wchodząc do szkoły uczeń ma założoną maseczkę lub półprzyłbicę, którą zdejmuje po zajęciu miejsca w klasie.
8) Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk ( m.in. po lekcji, po wyjściu z toalety, po przyjściu z podwórka, przed posiłkiem)
9) W przypadku złego samopoczucia uczeń zobowiązany jest zgłosić ten fakt nauczycielowi.
10) Po uzyskaniu zgody rodzica uczeń ma w miarę możliwości w szkole mierzoną temperaturę.
11) Uczeń do szkoły przynosi tylko niezbędne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
12) Przerwy uczniowie spędzają w gronie uczniów swojego oddziału klasowego i stosują się do poleceń nauczyciela.
13) Na lekcjach informatyki podczas obsługi komputera uczniowie mają założone rękawiczki ochronne
14) Wchodząc do pomieszczeń wspólnych szkoły (biblioteka, sekretariat, świetlica) uczeń ma założoną maseczkę i dezynfekuje ręce.
15) W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby istnieje możliwość pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniami lekarskimi /po konsultacji medycznej) i zapewnienia mu kontaktu ze szkołą na ten czas.
16) Uczeń wymieniony powyżej lub który jest na kwarantannie uczestniczy w realizacji lekcji we wcześniej ustalonej między dyrektorem a rodzicem ucznia formie
17) Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń dyrektora i nauczycieli.

 

Wskazania dla Rodzica:


1) Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
2) Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
3) Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
4) Zaopatrz dziecko w maseczkę lub przyłbicę oraz, jeśli uczęszcza na zajęcia komputerowe (informatyka) – także w rękawiczki ochronne.
5) Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
6) W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
7) Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko do strefy przebywania (przedsionek przy głównym wejściu ) zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
8) Na teren budynku szkoły wchodź tylko w pilnych sprawach, po wcześniejszym telefonicznym lub internetowym umówieniu się.
9) Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
10) Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
11) Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez whatsappa, dziennik elektroniczny i inne kanały komunikacji– mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

pdf
130994

Wytyczne dla szkół GIS, MZ i MEN (na wrzesień 2020, 21.08.2020)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej