Jan Paweł II - postać niezwykła. Papież, Polak, wielki patriota – człowiek wykształcony a jednocześnie prosty. Szerzący oczywiste prawdy wiary, propagujący ekumenizm. Jego to właśnie mieszkańcy Ochojca oraz wszyscy uczniowie obrali sobie za patrona szkoły.

Starania o nadanie szkole imienia rozpoczęły się już w 1999 roku. Ówczesna dyrektor szkoły mgr Lidia Polywka 18 maja 1999 roku otrzymała pismo od uczniów szkoły zwracające się z prośbą o nadanie szkole imienia Jana Pawła II. W piśmie czytamy między innymi, że uczniowie zobowiązują się dbać o szkołę, posiąść jak największą wiedzę, nie sprawiać trudności wychowawczych, sławić imię patrona. W ślad za pismem 8 października 2001 roku Komisja Kultury przy Radzie Dzielnicy w Ochojcu na swoim posiedzeniu poparła inicjatywę dzieci oraz zwróciła się z prośbą do władz i dyrekcji o podjęcie w tej sprawie odpowiednich działań. Pismo takie wystosowano dnia 9 października 2001 roku.
Zobowiązana pismem dyrektor szkoły Lidia Polywka zwróciła się do arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego z zapytaniem o możliwość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Prośba została wysłana 26października 2001roku. Dnia 5 listopada 2001 roku dyrekcja szkoły, uczniowie oraz grono pedagogiczne otrzymało pozytywną odpowiedź oraz błogosławieństwo w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia. Dnia 9 kwietnia 2003roku ( wśród uczniów ), a 18 listopada 2003 roku(wśród rodziców) przeprowadzono referendum w sprawie nadania szkole imienia. Prawie 100% dzieci oraz rodziców poparło tę inicjatywę. W związku z powyższym nowa pani dyrektor mgr Mirosława Wita w piśmie do Rady Miasta Rybnika dnia 12 grudnia 2004 roku zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu nr 3 w Rybniku – Ochojcu, która została rozpatrzona pozytywnie.

Dnia 18 maja 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie placówce imienia. Uroczystość zgromadziła najwyższe władze miasta: prezydenta Adama Fudalego, zaproszonych dyrektorów ościennych szkół, radnych dzielnicy Ochojec, mieszkańców miasta, księży, pracowników Delegatury, uczniów szkoły i ich rodziców. Dzień rozpoczął się uroczystą mszą świętą odprawioną przez dziekana księdza Henryka Kołodzieja w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Ochojcu. Następnie zebrani goście udali się przed budynek szkolny, gdzie prezydent miasta pan Adam Fudali posadził symboliczne drzewko-„buk” jako pamiątkę tych ważnych wydarzeń w życiu społeczności szkolnej. Drzewo to stało się symbolem łączącym historię przedwojenną miejscowości z współczesnością. Kiedyś bowiem „przy buku”- drzewie, którego już nie ma odbywały się wszelkie ważniejsze uroczystości w Ochojcu. Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy i jej poświęcenie przez proboszcza ks. Henryka Kołodzieja – fundatora tablicy poświęconej patronowi szkoły, którą na zamówienie wykonał rybnicki kamieniarz pan Jacek Uherek
Tak więc po pięciu latach starań udało się wreszcie doprowadzić do końca dzieło postawione przez rodziców i uczniów - placówka w Ochojcu otrzymała imię papieża Jana Pawła II.

W tym czasie młodzież szkolna nie była bezczynna. Starała się zdobywać jak najwięcej wiadomości na temat swego patrona i jego działalności. Tradycją stał się organizowany co roku Międzyklasowy Turniej Wiedzy o Papieżu, którego inicjatorką i autorką była pani mgr Mirosława Grajner a głównym opiekunem i sponsorem proboszcz i dziekan ks. Henryk Kołodziej. Uczniowie z ich inicjatywy podjęli wiele akcji. Między innymi zbierali zabawki dla Domu Małego Dziecka w Rybniku; oddawali część komunijnych słodyczy dla placówki opiekuńczej w Pilchowicach; organizowali spotkania przy śląskiej piosence dla pensjonariuszy Domu Pogodnej Starości przy MOPS w Rybniku; zbierali żywność dla schroniska zwierząt w Rybniku- Wielopolu. Z inicjatywy pani mgr Aliny Gamoń nawiązali współpracę ze Szkołą Życia w Rybniku. Starali się w ten sposób wypełniać obietnice złożone w swym pierwszym piśmie dotyczącym nadania szkole imienia Jana Pawła II.

 

7 listopada 2008 roku odbyło się niezwykłe w dziejach placówki wydarzenie – nadanie i poświęcenie placówce Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu, koncelebrowaną przez księdza biskupa Gerarda Bernackiego. Podczas mszy świętej odbyła się prezentacja Sztandaru oraz jego poświęcenie Po wyjściu z kościoła zaproszeni goście, przybyłe poczty sztandarowe oraz uczniowie wraz z nauczycielami przemaszerowali ulicami do budynku zespołu, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna uroczystości.
Część oficjalną rozpoczęła pani Agata Sączek, która w sposób dostojny i właściwy imprezie zainicjowała ceremonię. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, centralnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru. Poczet rodziców w składzie: Ewa Hoppe – Polak, Bożena Porała i Monika Malicka, w imieniu rodziców przekazały sztandar pani dyrektor zespołu Mirosławie Grajner, która następnie przekazała go uczniom. Zarówno pani dyrektor jak i uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar. W składzie pocztu sztandarowego uczniów byli Marcin Szyndler, Monika Smyczek i Adrianna Szymała.. Po przekazaniu sztandaru uczniom, wszyscy odśpiewali hymn szkoły.
Po części oficjalnej swoimi umiejętnościami artystycznymi mogli pochwalić się uczniowie klas III - VI, którzy odtańczyli pięknie Poloneza i Kujawiaka, odśpiewali ulubioną pieśń Papieża, czyli "Barkę" oraz w sposób aktorski przedstawili przygotowany montaż słowny.
Na koniec głos zabrała pani dyrektor Mirosława Grajner, która podziękowała gościom za przybycie, a - zwracając się do Patrona - zapewniła, że jego uczniowie Go nie zawiodą. Pierwszą propozycją z części nieoficjalnej uroczystości było zaproszenie gości do zwiedzania szkoły. Ponadto każda osoba miała możliwość wpisania się do Księgi Pamiątkowej. Gospodarze zadbali o miłą, rodzinną atmosferę i starali się, aby wszyscy zapamiętali tę uroczystość jako niezwykłą. Dopilnowali nie tylko tego, by szkoła wyglądała wyjątkowo, ale także tego, by zaproszeni goście miło się w niej czuli.

 

Nasz Zespół współpracuje z innymi placówkami cieszącymi się tak znamienitym patronatem w ramach Ogólnopolskiej Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II oraz w ramach Rodziny Szkół archidiecezji katowickiej.
Dyrektor pan Łukasz Widera pełni funkcję członka Ogólnopolskiej Rady Społecznej oraz sekretarza diecezjalnej Rady Społecznej szkół noszących imię Jana Pawła II. 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej